Regulamin serwisu

 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dostępu do wybranych usług, świadczonych na stronach serwisu ogłoszeniowego "Mój Przewodnik", zwanego dalej Serwisem, którego właścicielem i administratorem jest firma Akpress - Wydawnictwo i Reklama, mieszcząca się przy ul. Sobieskiego 5/1, 48-300 Nysa.
 2. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
 3. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
 4. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 5. Użytkownik akceptuje fakt, iż nie ma prawa rościć jakichkolwiek pretensji wynikłych z wadliwego działania serwisu.
 6. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem.
 8. Serwis w celu promocji ogłoszeń zastrzega sobie prawo do zamieszczania ogłoszeń w gazetach i innych serwisach ogłoszeniowych.
 9. Serwis może umieścić wybrane ogłoszenia w drukowanej wersji, czyli gazecie "Mój Przewodnik".
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
 11. Serwis zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści i wyglądu ogłoszeń.
 12. Serwis nie gwarantuje umieszczenia ogłoszenia.
 13. Serwis nie dostarcza usługi usuwania ogłoszeń na żądanie.

 

Rejestracja

 1. Do korzystania z serwisu nie jest wymagana żadna rejestracja.
 2. Każdy, zarówno osoba prywatna jak i firma może umieścić swoje ogłoszenie.

 

Konta użytkowników

 1. Użytkownik nie musi zakładać konta aby zamieścić ogłoszenie w Serwisie.
 2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.
 3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnego konta w Serwisie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu przez niego formularza rejestracyjnego.
 4. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych rejestracyjnych Użytkownika.
 6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne konto w Serwisie. Serwis przekazuje sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, pozostające w jego posiadaniu dane osób posiadających konta w Serwisie.
 8. Serwis zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników kont. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 9. Serwis zapewnia każdemu Użytkownikowi konta dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.
 10. Usunięcie konta może wiązać się z usunięciem wszystkich ogłoszeń Użytkownika.
 11. Po zamknięciu konta Serwis jest uprawniony do umożliwienia innym Użytkownikom używania loginu należącego do Użytkownika zamkniętego konta.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika jeśli:
 • Użytkownik wykorzystuje konto niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu,
 • Użytkownik nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres 90 dni,
 • Nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe czy niezgodne z dobrymi obyczajami,
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych lub na otrzymywanie od Serwisu na podany przez Użytkownikowa adres poczty elektronicznej informacji handlowych pochodzących od Serwisu lub jego kontrahentów.

 

Warunki zamieszczania ogłoszeń

 1. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu do dystrybucji wszelkich materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
 2. W przypadku ogłoszeń o sprzedaży lub wynajmie należy podać cenę.
 3. Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń:
 • które łamią regulamin serwisu,
 • które dotyczą zarabiania w Internecie,
 • które oferują pracę w domu (np.: obsługa poczty email, zarządzanie systemem web, itp.),
 • które dotyczą marketingu bezpośredniego, MLM, piramid i innych podobnych sieci,
 • które dotyczą zarabiania pieniędzy bez opisu działalności,
 • które reklamują serwis konkurencyjny,
 • w tej samej formie wielokrotnie,
 • sprzecznych z charakterem serwisu,
 • w niewłaściwych kategoriach.

 

Usunięcie ogłoszenia

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do nie poinformowania użytkownika o wykonaniu powyższych czynności.

 

Ograniczenia

 1. Zabronione jest używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service).
 2. Zabronione jest, bez zgody właściciela Serwisu wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie, redystrybucja lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć dostępnych w Serwisie.
 3. Zabronione jest zamieszczanie adresów serwisów internetowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z usługami serwisu należą do serwisu.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników.
 3. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania haseł lub kodów oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z regulaminem, skutkują konsekwencjami prawnymi.
 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez użytkownika jest równoznaczna z oświadczeniem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach serwisu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Serwisu" oraz "Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną". Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych Serwisu. Z wykluczeniem ogłoszeń drobnych, które zamieszczane są na okres wybrany przez użytkownika - nie podlegający skróceniu.
 5. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania o tym użytkowników - aktualna wersja regulaminu będzie każdorazowo dostępna na stronach internetowych serwisu.
 6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronach internetowych serwisu.